Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност најкасније 30.8.2021. године. Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе су поставиле основе за израду оперативног плана рада установе.. Уколико постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, о томе се обавештава надлежна школска управа и директор школе доставља измењен оперативни план на сагласност.

 

1. Модел организације наставе који се примењује у првом и другом циклусу:

Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредан рад – I модел

Настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења првог и другог циклуса. Укупан број одељења је 48.

Просечан број ученика по одељењу је 28,19.

2. Трајање часова – 45 минута.

3. Распоред часова – сви предмети, и у првом и у другом циклусу, оставрују се у непосредном раду, нема наставе на даљину ни за један предмет.

Обавезни предмети, изборни и сви остали облици ВО рада обављају по усвојеном распореду у оба циклуса .

Школа ради у две смене, подела на парне и непарне разреде.

Прва смена почиње у 8.00. а друга у 14.00.

Одмори по 5 мин, а велики одмор 20 мин после другог часа.

4. Нема кабинетске наставњ, ученици једног одељења све предмете похађају у једној учионици.

Само ће се предмети информатика и техника и технологија одвијати у кабинету.

5. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу: Едмодо.

6. Школа ће се придржавати свих упутстава датих у вези спречавања ширења заразе вирусом Корона – дезинфекција руку и обуће пре улаза у школу, дозвољавање улаза само запосленим и ученицима (родитељи уз најаву).

Средства за дезинфекцију ће бити у свакој учионици и испред сале за физичко  васпитање.

Тоалети – редовно снабдевање течним сапуном и папирним  убрусима.

Учионице ће се проветравати за време сваког одмора, радне површине дезинфиковати за време великог одмора, као и између смена. Тоалети ће се чистити за време сваког часа, а корпе за отпатке ће се празнити редовно

Родитељи доводе децу до улазних врата школе и ту их предају дежурним наставницима који их даље спроводе у учионице.

Вакцинисани наставници ће носити маске у непосредном разговору са ученицима, невакцинисани све време.  Сви запослени ће бити упознати са мерама спречавања уношења и преношења ковида у школи.

Ученици млађих разреда ће улазити на задљи улаз, улаз из дворишта, док ће ученици старијиг разреда улазити на главни улаз.

Појачаће се дежурства наставника и свих запослених у школи.(на улазу, двориште као и по ходницима школе – нарочито за време одмора)

7. Родитељски састанци ће се одржати у просторијама адекватне величине, свечана сала, даљи контакти ће бити унапред најављивани или обављани преко телефона и рачунара.

8. Физичко и здравствено васпитање ће се, увек када време дозволи, одржавати у дворишту водећи рачуна о свим епидемијским мерама – удаљеност од 1,5 м, контакт смањен на минимум. У салама ће се избегавати колективни спортови.

Ученици ће се едуковати на часовима ОС, биологије, физичког и здравственог васпитања.

Постери са упутствима о правилном ношењу маски, хигијени руку и респираторних путева,држању дистанце на више места

Неће бити прослава, излета, окупљања, док је неповољна епидемијска ситуација

9. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:

Праћење и вредновање развоја, напредовања,  ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у току непосредног образовно-васпитног рада, а у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. Међусобном сарадњом наставника разредне и предметне наставника, а уз координацију стручних сарадника, анализираће се квантитативна и квалитативна ангажованост ученика у настави.

Перманентним прегледом Ес-дневника, пратиће се активности ученика и вредновање њихових постигнућа. Сарадњом са одељенским старешинама, родитељима и другим законским заступницима детета, пратиће се напредовање ученика, евидентирати евентуалне потешкоће у савладавању и усвајању наставних садржаја и понашању како би се могле планирати мере за превазилажење истих. Посебна пажња биће посвећена праћењу адаптације ученика 1. и 5. разреда.

10. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст:

Рад са ученицима који наставу прате по ИОП-у и уз примену мера индивидуализације, биће праћен разменом информација на састанцима Тимова за пружање додатне подршке ученицима, који ће планирати индивидуални рад са ученицима (непосредно или онлајн) и сарађивати са родитељима (повратне информације о раду, размена материјала и процена прилагођености матерјала за потребе ученика).

С обзиром на то да нашу школу похађа известан број деце ромске националне заједнице,посебна пажња ће се посветити праћењу постигнућа тих ученика због специфичне породичне и социјалне ситуације. Због техничких немогућности, за ове ученике биће обезбеђен папирни материјал.

11. Продуженог боравак - организације на дневном и недељном нивоу:

Настава у продуженом бораваку почиње  после 4. часа (11.30h) и траје до 17h када деца наставу похађају пре подне, или од 7.00 до 13.00, када похађају после подне.

Укупан број група продуженог боравка: 6

Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 180

Храна у трпезарији уз хигијенске услове, држање растојања од 1 м, деца по групама долазе у трпезарију.

Ученике ће преузимати родителљи испред улаза школе, по дете ће отићи запослени који је задужен за тај посао.

12. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):

У сарадњи са настаницима разредне и  предметне наставе директор и стручни сарадници ће континуирано пратити и анализирати примену наставних  материјала, који ће се користити  у непосредном раду са ученицима и путем изабране платформе – EDMODO. Прегледом Eс-дневника вршиће се увид у евиденцију о реализованим часовима, активностима ученика, плановима рада наставника коришћеним материјалима итд.

 

Директор,
Милан Бајић