Моле се родитељи чије је место становања ван територије која припада нашој школи, да поднесу Захтев за упис детета у први разред.

У наставку прочитајте корисне информације о упису, погледајте опширнији текст о упису 2022/23 о потребној документацији и условима уписа, а за све детаљне информације можете се обратити директору, помоћнику директора, педагогу, психологу и секретару школе.

 

Упис ученика у први разред
Корисне информације за родитеље

Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе?

Према Закону о систему образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Тако се школске 2019/2020. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2012.год. до 28. фебруара 2013.год. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

У коју основну школу родитељ уписује своје дете?

Дете уписујете у основну школу којој по месту становања територијално припада, о чему се можете распитати у самим школама. Свака школа има тачно одређено подручје и дужна је да упише свако дете са свог подручја, без обзира на број већ уписаних ђака.

Да ли постоји могућност да се дете упише у основну школу којој територијално не припада?

Родитељи који желе да упишу дете у школу којој територијално не припадају могу изабраној школи да поднесу захтев (секретару школе). У захтеву се наводе разлози за овакав избор школе. Ови захтеви се узимају у разматрање након што се упишу деца која територијално припадају школи и када се процени да школа има могућности да прими још ученика.

Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју се децу превремени упис односи?

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2019/2020. години односи на децу рођену од 1. марта до 1. септембра 2013. године.
Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог школе. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Шта је неопходно од докумената за упис детета у први разред основне школе?

Приликом уписа детета у 1. разред родитељ је дужан да донесе сва неопходна документа секретару школе. Тада се заказује испитивање детета уписаног у школу коју врше психолог или педагог школе.

Потребно је донети :

  • извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопију која може бити старија од 6 месеци)
  • потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм у трајању најмање 4 сата у току 9 месеци - коју добија од предшколске установе коју је дете похађало
  • пријаву боравка становања
  • доказ о здравственом прегледу детета

Да ли постоји могућност одлагања уписа у први разред?

Не. У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то, а то препоручи лекар специјалиста који лечи дете.

Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе?

Постоје обавезни и изборни предмети. Обавезни су:

- Српски језик
- Математика
- Енглески језик
- Свет око нас
- Ликовна култура
- Музичка култура
- Физичко васпитање

Обавезни изборни предмети су:

- Верска настава
- Грађанско васпитање

Осим обавезних изборних постоје и изборни предмети:

- Народна традиција
- Чувари природе
- Лепо писање

У погледу изборних предмета, на почетку школске године родитељ детета се опредељује за два, један из групе обавезних изборних и један из групе изборних предмета.

Колики је недељни фонд часова у првом разреду?

Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају обавезни предмети српски и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са 2 часа, музичка и ликовна култура са по једним часом недељно. Са по једним часом недељно су заступљена и два изабрана изборна предмета.

Текст припремили
педагог и психолог школе