Полазећи од досадашњих искустава и потреба ученика, школа ће и ове године организовати наставу у природи, спроводећи целокупну процедуру по упутствима МПНТР.


Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања - у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности. Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада (свет око нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање...).

Овај облик наставе организоваће се за млађе разреде (I-IV), а у оквиру разреда за она одељења која добију писмену сагласност родитеља ученика. Организатор ове активности биће директор и стручни актив за разредну наставу. Наставу у природи финансираће родитељи ученика. За ученике из породица слабијег материјалног стања, део средстава обезбедиће се гратис преко агенције.

Настава у природи ће се реализовати у периоду мај/јун 2024.године на следећим дестинацијама:

  1. Копаоник, хотел „Сребрна лисица“, јун 2023, 6 пуних пансиона ноћења, 7 дана, један аниматор на 2 групе групе (планирано 6 група). Један гратис по групи. Лекар. Број ученика 135.
  2. Тара, објекат „Бели Бор“ или „Оморика“, јун 2024., 6 пуних пансиона ноћења, 7 дана, број ученика 25, један помоћни васпитач на групу, један гратис, лекар.
  3. Врњачка Бања, хотел „Банбус“, јун 2024., шест ноћења и пуних пансиона, седам дана, број група 5, три рекреатора на 5 група, ученика 115, лекар, један гратис по групи.
  4. Дивчибаре, хотел „Хеба“, крај маја почетак јуна 2024., 6 пуних пансиона ноћења седам дана, број група 7, ученика 165, помоћни васпитач по групи, гратис по групи, лекар.
  5. Ивањица, Хотел „Парк“, јун 2024., 6 ноћења седам дана, две групе, ученика 50, рекреатор по групи, гратис по групи, лекар.

 На основу договора одељенских већа млађих разреда, у мају 2023. г., одељенске старешине су усагласиле ставове о одласку на наставу у природи. Неке разредне старешине због свог здравственог стања, здравственог стања чланова породице и због недовољног броја пријављене деце неће ове године водити ученике на наставу у природи.