Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине председници стручних већа за области предмета, руководиоци разредних већа, наставници који воде изборну наставу, педагог и психолог. Председник овог актива је Биљана Лазаревић.

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Тим за школско развојно планирање

Чланови тима за школско развојно планирање:

 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, руководилац Тима
 • Слађана Тодоровић, професор српског језика
 • Мирјана Ковачевић, професор разредне наставе
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Радмила Јовићевић, професор физичког васпитања
 • Тања Цапундер, професор разредне наставе
 • Оља Ташић, професор разредне наставе
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Тамара Ољача, представник Савета родитеља

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања броји 19 чланова, али по потреби ће укључивати и остале запослене. Координатор овог тима за школску 2019/2020.годину је психолог Милена Вукашиновић. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

 • Милена Вукашиновић, психолог, руководилац Тима
 • Марија Петровић, професор физичког васпитања
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Данијела Максимовић, професор разредне наставе
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Милица Живановић, професор математике
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора

 

Тим за самовредновање

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2019/2020. годину је Данка Петровић, професор техничког и информатичког образовања.

Чланови Тима за самовредновање су:

 • Данка Петровић, професор ТИО, руководилац Тима
 • Марија Петровић, професор физичког васпитања
 • Анђелка Вученовић, професор математике
 • Марица Петковић, професор разредне наставе
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Милка Чичић, професор разредне наставе
 • Марија Протић, професор разредне наставе

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Руководилац Тима за инклузивно образовање за школску 2019/2020. годину је Валентина Антић, психолог.

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 • Валентина Антић, психолог, руководилац Тима
 • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичког васпитања
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Милица Живановић, професор математике
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Драгана Јешић,професор биологије, помоћник директора

 

Тим за професионалну оријентацију

Тим за професионалну оријентацију у школској 2019/20. години чине:

 • Милена Вукашиновић, координатор Тима
 • Валентина Антић, психолог
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Ивана Јовановић, професор енглеског језика
 • Оливера Крстић, професор енглеског језика
 • Мирослав Стојановић, професор историје
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Марија Димитријевић, професор српског језика
 • Светлана Лакићевић, професор српског језика
 • Весна Вујовић, професор француског језика
 • Мирослав Антонић, професор математике
 • Александра Обрадовић, професор физике
 • Драгана Ристић, професор ликовне културе

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за за обезбеђивање квалитета и развој Школе у школској 2019/20. години чине:

 • Гордана Симовић, професор разредне наставе
 • Силвана Лазић, професор разредне наставе
 • Драгана Ристић, професор ликовне културе
 • Ива Иванчевић Илић, професор разредне наставе
 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе
 • Катарина Танацковић, професор разредне наставе

 

Тим за за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у школској 2019/20. години чине:

 • Александра Обрадовић, професор физике
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Татјана Филиповић, професор разредне наставе
 • Јована Калезић, професор разредне наставе
 • Славољуб Васић, професор ТИО
 • Милка Чичић, професор разредне наставе