СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ “

Наставник и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања.

Облици стручног усавршавања, приоритетне области, програми, начин организовања и друга питања од значаја за развој система стручног усавршавања утврђени су Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника. Права и дужности наставника и стручних сарадника садржане су у члановима 25. – 28. овог Правилника.

ОШ «Јосиф Панчић» је усвојила Упутство осталном стручном усавршавању наставника и стручних сарадника којим су утврђене: врсте активности стручног усавршавања, улоге наставника и стручних сарадника (врсте њиховог ангажовања), припадајујући број сати, односно бодова за извођење или учешће у реализацији активности (према табели приказаној у прилогу 1 овог Упутства), начин њиховог планирања, вођења евиденције о њиховој реализацији и докази којима се исте потврђују. Осим наведеног, овим упутством утврђују се и одговорности за планирање, вођење евиденције и базе података, праћење, анализирање и вредновање резултата и извештавање о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника.

ОШ «Јосиф Панчић» планира све облике стручног усавршавања наставника и стручних сарадника приликом израде Годишњег плана рада, који усклађује са Развојним планом, резултатима самовредновања и спољашњег вредновања рада Школе.

Дужност наставника и стручног сарадника је да, на крају школске године, припреми свој Лични план професионалног развоја на прописаном обрасцу, приказаном у прилогу 2 овог упутства, и достави га стручној служби ради израде годишњег плана рада Школе за наредну школску годину.

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја ученика и нивоа њиховог постигнућа. Саставни и oбавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног рада. (http://katalog.zuov.rs/Kompetencije.aspx)

Наставник и стручни сарадник је дужан да води евиденцију свог стручног усавршавања на прописаном обрасцу, Евиденционом листу, који је представљен у прилогу 3 овог упутства. Саставни део овог обрасца је и опис елемената у табели којим се ближе одређује начин попуњавања обрасца. Примерак попуњеног и потписаног обрасца, наставник и стручни сарадник је дужан да достави стручној служби Школе на крају школске године ради чувања у досијеу наставника и стручног сарадника.

 

Документи и линкови:

 

Марија Николић, педагог
март 2014.