Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, број 72-9) постављају се нови приоритети. Право на доступност образовања и васпитања за сву децу је неоспорно, а квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање за све прилагођено њиховим узрасним и личним образовним потребама је један од циљева образовања и васпитања (члан 3). За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то неопходно обезбеђује се додатна помоћ и подршка у образовно-васпитном раду кроз отклањање различитих препрека, физичких и комуникационих (члан 77). Законом је уведена новина у виду израде индивидуалног образовног плана, као посебног документа којим се за одређеног ученика, у складу са његовим способностима и могућностима планира додатна подршка у образовању и васпитању. Новина се односи и на ученике са изузетним способностима за које се, такође уз примену ИОП-а врши обогаћивање и проширивање садржаја образовно-васпитног рада. Циљ ИОП-а jе оптимални развоj детета и ученика, укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика.

Директор школе Милан Бајић дана образовао је и именовао Стручни тим за инклузивно образовање ОШ »Јосиф Панчић» почетком школске 2010-2011.године и он у промењеном саставу ради и у овој школској години. Чланови Тима су:

  • Валентина Антић, психолог, руководилац Тима
  • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичког васпитања
  • Милосав Дабетић, професор француског језика
  • Даринка Одабашић, професор француског језика
  • Милица Живановић, професор математике
  • Споменка Марковић, професор разредне наставе
  • Радмила Жежељ, професор разредне наставе
  • Милена Вукашиновић, психолог
  • Драгана Јешић,професор биологије, помоћник директора

Школске 2019/20. године акценат ће превасходно бити на изради ИОП-а 2 за ученике код којих индивидуализација и примена ИОП-а 1 нису дали адекватне резултате, на тражењу додатне помоћи и подршке од стране локалне самоуправе (сарадња са стручним лицама из других школа и институција) и других организација и установа које нам могу помоћи у подизању квалитета рада са децом којима је потребна додатна подршка, као и на пружању помоћи ученицима из нестимулативних средина у процесу што лакшег укључивања у образовни процес.