Josif Pančić

Годишњи план

Годишњи план рада школе представља главни документ у коме су планиране све педагошке активности, одређени задаци и циљеви, као и начин координирања свих делатности педагошких субјеката у школи и непосредној друштвеној заједници.
На тај начин континуирано се обезбеђује одговарајући утицај на ученике, перманентно побољшава квалитет образовно-васпитних активности и услова којима се доприноси укупном развоју ученика.
Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. Годишњи план рада доноси у складу са школским календаром, развојним планом и предшколским, школским и васпитним програмом.

 

Годишњи план рада школе садржи:

 • циљеве основног образовања и васпитања
 • полазне основе рада школе
 • материјално-техничке и просторне услове за остваривање образовно-васпитног рада школе
 • опремљеност зграде и просторија
 • педагошку организацију школе
 • организацију школског простора
 • кадровску структуру запослених у школи
 • организацију васпитно-образовног рада школе
 • програмске основе рада стручних органа школе
 • остваривање  других програма
 • индивидуалне планове и програме наставника
 • програме ваннаставних активности
 • посебне програме образовно- васпитног рада
 • самовредновање
 • школски развојни план
 • програм стручног усавршавања наставника и унапређивање образовно-васпитног рада
 • праћење остваривања задатака предвиђених годишњим планом рада школе
 • програм рада тима за инклузију

 

Овде можете преузети Годишњи план рада Основне школе „Јосиф Панчић“ за школску 2018/2019.годину: